SelectBox下拉复选框多选插件

点击图片查看演示

高性能的选择框SelectBox插件,支持单/多选择、虚拟滚动(大数据列表),搜索和动态数据呈现。
可以自定义HTML属性